Priprava gnojevke

Sredstva za obdelavo gnojevke veliko obljubljajo. Toda kakšna je resnica o njih? Ali povečajo učinkovitost lastnih organskih gnojil? Dr. Markus Mokry s Kmetijskega tehnološkega centra Augustenberg v Nemciji (LTZ Augustenberg) je več let izvajal poskuse z izdelkom Glenor KR+.

Spremembe podnebja zahtevajo večjo učinkovitost pri gnojenju z gnojevko. Če gnojevko prenizko ocenimo ali je v gnojilni sistem ne vključimo optimalno, ima to za posledico izgubo dušika in neučinkovitost. Poleg tehničnih možnosti so nam za znižanje izgube dušika pri trošenju na voljo različno uspešni pripomočki. Kakšna je učinkovitost dodatka za gnojevko na osnovi morskih alg in glinenih mineralov, pokažejo večletni poskusi. Glenor KR+, ki so ga razvili kot fermentator za gnojevko in tudi kot dopolnilno krmno sredstvo, je bil dolga leta predmet poskusov.

Glavni sestavini sta apnenec iz alg in bentonit. Alge pridobivajo na francoski obali Atlantskega oceana s pomočjo sesalnih ladij. Poleg Ca in Mg vsebujejo tudi visok delež mikroelementov.

Bentonit nastaja pri preperevanju vulkanskega pepela in je v več kot 80 % iz montmorilonita. Nabrekljiv tri plastni glinasti mineral ima veliko notranjo površino z visoko zmožnostjo menjave kationov.

Gnojevka teče bolje

Z izdelkom Glenor KR+ je gnojevka bolj tekoča, s tern pa zmanjšamo nevarnost za zamašitev cevi za trošenje gnojevke in kanalov v hlevu. Če dobro tekočo gnojevko zgodaj spomladi raztrosimo na rastoči sestoj na pašniku ali na ozimno žito, hitro odteče z rastlin, celo brez dežja. Bistveno manj je izgub dušika, tako obdelana gnojevka pa tudi ne povzroča ožigov na rastlinah.

Uporabniki enoglasno poročajo o manjšem smradu v hlevu in pri trošenju tako obdelane gnojevke. To lahko razložimo z vezavo amoniaka in drugih hlapnih snovi (fenoli, merkaptani in spojine z žveplom), ki izhlapevajo iz iztrebkov in urina na veliko površino glinenih mineralov v Glenorju KR+.

V večletnem povprečju poskusov z gnojevko iz primerljivih kmetij so bile vsebnosti amoniaka (NH3) ob uporabi izdelka Glenor KR+ za 10 do 20 % višje kot pri primerjalni gnojevki brez dodatka.

V razpravah o podnebnih spremembah zahtevajo zmanjšanje emisij NH3 za 20 do 40 % pri skladiščenju, pri trosenju gnojevke in gnojnice pa za 30 %.

obraščenost in letni čas, kot tudi glede na lastnosti gnojevke, se posebej na vsebnost NH3-N in pH-vrednost. Višja kot je vsebnost, večja je nevarnost izgube dušika. V laboratorijskih preizkusih so preverili višino neizogibnih izgub NH3 pri trosenju gnojevke na obraščenih in neobraščenih površinah.

Pri tem je bil potencial za zmanjšanje izgub NH3 pri običajni uporabi s preizkusenim izdelkom občutnejši, kot je bilo pričakovano.

Pri vseh preizkusih se je ob uporabi dodatka zmanjšala izguba NH3. Še posebej pri neporaščenih površinah je, glede na vrsto in izvor gnojevke, izhlapelo od 20 do 30 % manj NH3 – N. To je posledica vezanega mineralnega dušika v gnojevki in bolj tekoče gnojevke. Na takšen način lahko zmanjšamo tudi čas stika gnojevke z zrakom ter preprečimo izhlapevanje dušika.

Odpravljena nevarnost ožigov

Poglavitna težava pri gnojevki je njen negativni vpliv na rastline, še posebej na korenine. Prejšnji poskusi so pokazali, da rastline bolje prenašajo obdelano gnojevko. Pri neposrednem stiku z neobdelano gnojevko nastanejo na koreninah ožigi in pogosto se poškodujejo fini koreninski laski, ki črpajo vodo in hranilne snovi. Vzrok za to so organske kisline in NH3 v gnojevki, ki so fitotoksični in postanejo neškodljivi šele po fermentaciji in nevtralizaciji. Nevtralizacijo lahko dosežemo v obratu za bioplin s fermentacijo ali s puferskim obdelovanjem v tleh ob trosenju. Ob neposrednem stiku teh snovi s koreninskim sistemom, pri uporabi gnojevke na pašniku ali pred setvijo koruze lahko pride do poškodb korenin in posledično motenj pri rasti. Pri tern si ljudje pogosto pomagajo z dodajanjem vode.

Na bolj ekološki način lahko težavo rešimo z obdelavo gnojevke

Dokaz za to so rezultati poskusa s kalčki kreše, pri katerem preverimo vpliv tekočega dela gnojevke (ki je z vodo razredčen v razmerjih 1 : 10, 1 : 30 in 1 : 100) na kalitev in rast korenin. Poskusi so pokazali, da tudi razredčena gnojevka na kalčke in mlade korenine deluje zelo agresivno ter da je redčenje učinkovito šele pri zelo velikem odstotku vode. Če dodamo preizkušeni izdelek Glenor KR+, to ni potrebno. Pri poskusih na prostem in v laboratoriju je bilo to večkrat preverjeno. Posreden dokaz o tern, da je gnojenje z obdelano gnojevko manj škodljivo, da je večja tudi mikrobiološka aktivnost na tako gnojenih površinah. Na npr. pašniku, ki je bil dolga leta gnojen z obdelano gnojevko, je višja kot na kontrolnih površinah. Večja plodnost tal pri skrajnih vremenskih vplivih zagotavlja rodnost in kakovost.

Razmislimo o gnojenju

Pri številnih obratih, ki uporabljajo Glenor KR+ kot krmni dodatek, se zmanjša poraba mineralnega dušika za travo in koruzo. Na kmetijah, ki imajo zadostne količine gnojevke, pa lahko dodatno gnojenje popolnoma opustimo. V okviru vzorčnega obrata so na pašnikih izpeljali poskuse, s katerimi so želeli ugotoviti, kakšen pridelek dobimo pri obdelani gnojevki kot edinemu viru hranilnih snovi v primerjavi z neobdelano gnojevko.

V vseh letih poskusa, predvsem pa v sušnih letih 2003 in 2006, je bil pridelek na površinah, gnojenih z obdelano gnojevko, vedno največji. Večji pridelek trave pojasnimo z večjimi količinami dušika, ki so posledica manjših izgub. Razlike v pridelku pa so seveda skupna vsota pozitivnih vidikov gnojenja z izboljšano obdelano gnojevko.

Izgube NH3 v gnojevki Normativi: 7,5 % SS gnojevke

10-15 % manjše izgube NH3, odvisno od uporabljene gnojevke

Pri trosenju gnojevke sta pomembna homogenost in to, da gnojevka dobro teče.

Gospodarnost

Sredstvo za izboljšanje gnojevke je povezano z dodatnimi stroški. Ekonomsko je pri oceni gospodarnosti težko izračunati celotne stroške, pri katerih bo upoštevana tudi zaščita okolja, podnebja in tal. Zato se preprosto oceni potencial za prihranek pri dušiku in rezultati kakovosti, pridobljeni na vzorčnem obratu in v praksi.

Varčevanje pri gnojenju z dušikom

Z dušikom je mogoče varčevati pri raztrosu. Brez ocenitve dodatnega dela in stroškov lahko vsebnost dušika povečamo za 20 do 30 %. Poleg tega bi bilo treba dokupiti dušik. Čisti denarni vrednosti na osnovi cene dušika pripomore tudi večji pridelek rastlin v povprečju za 10 %, kar pri živinoreji doseže veliko višjo dodatno vrednost. Dodatni delež kalcija se pri prašičji gnojevki pridobi tudi s fermentirano slamo v jami. Navajam podatek, ki pove veliko: pri obdelani svinjski gnojevki pridobimo okvirno (odvisno ali so to plemenke, odojki, pitanci … ) 6 kg dušika, 3 kg fosforja in 1,8 kg kalija/m3 (ali več). Za primerjavo: pri obdelani goveji gnojevki pridobimo 5 kg dušika, 2 kg fosforja in 5,6 kg kalija/rn3.

Tako si lahko sami naredite izračun (in na podlagi analize zemlje), koliko bi morda sploh še morali dokupiti mineralnih gnojil. Tisti, ki imate pokritost z organskimi gnojili 1,8 GVZ/ha obdelovalne površine, pa s časorna sploh ne potrebujete več dokupovati mineralnih gnojil. Morda samo občasno fosfor (za travne površine).

Kratek opis/sestava preizkušenega izdelka

Glenor KR+ = biološki hitri komposter

 • rdeča alga (Lithotharnniurn calcareurn)
 • 50 % CaC03, približno 6 % MgC03
 • bentonit-montmorilonit (34 %)
 • biogeni mikroelementi, zelišča
 • razkrojilo za gnojevko – dinamični aktivator
 • dodatni mikroelementi Zn, Se (uporaba kot dodatek krmi)
 • sredstvo za fermentacijo gnojevke: 1,0 do 1,5 kg/rn3 gnojevke v zalogo ali neposredno v jamo za gnojevko oz. na gnoj
 • kot dopolnilno krmilno sredstvo za živali
 • uporaba: 0,3-0,5 %/IO0kg krme na žival/dan prašiči, svinje ali 3-5 kg/1000 kg krme/dan

Pri kritju stroškov za dodatno delo, energijo, beljakovine ali rudnine je bil račun popravljen za dodatne stroške v višini 30 %. Iz tega dobimo večji bruto izkupiček pri mesu. Po odbitku dodatnih stroškov pridelave v višini 30 % ostane dobiček v vrednosti od 350 do 400 EUR/ha zemljišča z obdelano gnojevko. Na takšen način lahko krmilni dodatki z zagotovljeno kakovostjo vzdržijo gospodarske zahteve glede reje živali za pridelavo.

Posledica tega je zmanjšanje mineralnega gnojenja in boljši izkoristek organskih gnojil, ki jih pridobivamo na kmetiji sami. S tem se zmanjšuje vnos nitratov v tla in rastline (NPK, KAN … ), izboljšanje je v vsebnosti mineralov in mikroelementov, povečuje se okusnost krme in zmanjšujejo se stroški.

Dodajanje Glenor KR+ Se/Zn torej bistveno izboljša zdravstveno stanje živali, poveča se imunski sistem in plodnost. Tako so živali odpornejše na temperaturne spremembe, razne bolezni, in seveda je prirast večji, saj se s tem poveča tudi ješčnost (živali imajo zaradi zmanjšanega smradu večji apetit) in izboljša izkoristek hrane. Manj je večjih ostankov koruznega drobljenca – šrota, saj se fermentacija hrane prične že v prebavnem traktu živali. Organska gnojila v jami ali kanalih so homogena, zato je mešanje nepotrebno. Prihrani se čas in energija.

Dodajanje Glenor KR+ Se/Zn je tako primerno tudi v urbanih naseljih, v bližini turističnih kmetij, skratka povsod. Izognete se nevšečnostim z okolico in z uporabo le-tega razbremenjujete okolje (tla, podtalnico, zrak … ).

Opisano lahko povzamemo s petih vidikov:

 • 1. učinkovita izraba dušika
 • 2.varovanje podnebja – emisije toplogrednih plinov
 • 3. varovanje tal
 • 4. zdrava rastlinska pridelava
 • 5. ekonomičnost – poljedelstvo/živinoreja – večja pridelava.

(Vir: Glenor Nr.l v Evropi, 1978; strokovna priloga dlz AM – Die landwirtschaftliche Zeitschritf Agrar Magazine, 6/2008 )

Toda z uporabo Glenorja KR+ smo šele na začetku uspešne (ekološke) poti v kmetovanju.

Predstavljamo vam še izdelka: LITHO KR+ in CORALIT KR+

Vsi trije izdelki so, kot že navedeno, čisti naravni izdelki iz morskih alg, ki ne vsebujejo nobenih kemičnih dodatkov, kot npr. antibiotikov, hormonov, GMO in njihovih derivatov. Vsebujejo morske alge, naravne ionske izmenjevalce in biološke aktivatorje za stimuliranje razvoja mikroorganizmov. Preden nadaljujem, želim navesti nekaj ciljev trajnostnega kmetovanja.

EKONOMSKI CILJI

 • a) optimiziranje rezultatov kmetije oz. hleva
 • b) znižanje stroškov pridelave (gnojenje, zaščita rastlin, semena, energija … ) pridelava kakovostnih in zdravih pridelkov oz. krmil (cena!)

EKOLOSKI CILJI

 • a) ohranitev – izboljšanje rodovitnosti tal
 • b) varovanje zemlje, vode in zraka ter živali

LITHOKR+

Se uporablja za sanacijo zemljišča, ki je osiromašeno in izčrpano – predvsem tam, kjer je ugotovljeno pomanjkanje kalcija in se na podlagi analize priporoča apnenje. Je kislinsko topen in ostaja v zgornji rodovitni plasti zemlje. Je granuliran.

Spreminja vodotopne huminske kisline v kalcijeve humate, ki jih dež ne more izprati, in na ta način zagotavlja trajno rodovitnost tal: pretvarja dušikovo kislino v kalcijev nitrat, ki pospešuje razvoj rastlin; redno dodajanje apnenca z LITHOM KR+ trajno izboljšuje strukturo tal; zagotavlja optimalno pH vrednost. Optimalna pH vrednost je izredno pomembna za rast korenin, dostopnost hranilnih snovi, dostopnost dušika in končni rezultat pridelka se poveča. Primeren za delo s trosilcem mineralnih gnojil, veter ga zaradi granulacije ne more odnašati, uporaba je desetkrat manjša kot z apneno moko ali apnom. Za izboljšanje pH-vrednosti tal za l »vrednost-stopnjo« ga v prvem letu potrebujemo le 400 kg/ ha, vsako naslednje leto pa od 150- 250 kg/ha za vzdrževanje rodovitnosti (količina, ki jo kulture potrebujejo za lastno vegetacijo). Obogatena krma s kalcijem v LITHU KR+ se preko kakovostnega krmila (travna silaža, koruza, zita … ) prenaša na zdravje živali, kakovost mesa, prirast. Z zaužitjem takšnega mesa ali rastlin iz polj, vrtov, sadovnjakov … je tudi človekovo prehranjevanje bolj zdravo. Glede na majhno porabo je strošek kalcifikacije v vsakem primeru nižji kot z uporabo velikih količin (tone, raztros, energija … ) apna ali apnenca v rudninski obliki. Humus – deževniki, propustnost in ohranitev hranljivih snovi v rodovitnem delu zemlje pa so neprecenljive prednosti, ki se jih ne da meriti v denarju! (Opozorila bi na članek 17. marca 2010 V Kmečkem glasu: Deževniki kot kazalniki rodovitnosti tal, Simon Bavec.)

CORALITE KR+

je široko uporabno sredstvo za krepitev rastlin, izdelan je iz vitalnih alg in sedimentnih mineralov, energijsko aktiviran mikro fin prah kot škropivo. Narejen je tudi v tekoči obliki. Obstaja pa tudi kot sredstvo v prahu za oplemenitenje semen.

Obogaten je z naravnim pH regulatorjem. Uporaben je za poljščine (koruza, žita, sončnice, ogrščica, bučnice) zelenjavni vrt, sadovnjak in vinograd. Skratka, za vse kulture.

Pospešuje rast in okrepi rastlinska tkiva. Uporablja se preventivno proti napadu glivic in virusov in deluje kot repelent proti škodljivcem. Premaguje ovire v sušnih ali premokrih obdobjih. Vzpodbuja rast korenin – krepi koreninski sistem in s tem poveča rast rastlin.

Prav tako nevtralizira padavine, ki so obremenjene s kislinami in drugimi škodljivimi snovmi. Izboljša okusnost in trajnost pridelkov. Deluje kot »infuzija« za pomoč pri rasti ali kot »ognjič« pri celjenju poškodb. Za foliarno gnojenje (tudi zaščita) 1 ha površine boste odšteli le približno 10 €, pozitivni rezultat le-tega pa je 30-40 % večji, zdrav pridelek …

Vsi trije izdelki so prijavljeni kot dovoljena sredstva za ekološko proizvodnjo po določilih dodatka II. Uredbe EGS 2092/9, uvrščeni pa so tudi v Katalog dovoljenih sredstev za ekološko kmetovanje 2009, Inštitut za ekološko kmetijstvo Maribor.

Izdelke je strokovno preučila neodvisna  nemška državna  instutucije »LUFA«, obširneje pa so predstavljeni v brošuri »Gullefermentierung mit GLENOR KR+« (prevod V slovenščino), zloženkah in na posebej izdelanih zgoščenkah. Več informacij o omenjenih proizvodih lahko dobite na: www.meko.si (tudi krajši predstavitveni film), meko@siol.net ali po telefonu: 01 432 82 92.

Naj omenimo še, da je Meko d.o.o., Ljubljana eden izmed redkih ponudnikov, ki nudi tako kompleksno preverjene izdelke na področju dejavnosti in uporabnosti le-teh v teoriji, v laboratorijskih poskusih in dolgoletni praksi v okolju, kjer se uporablja. Za vse navedeno obstajajo strokovne študije, podkrepljene s preverjenimi rezultati. Za vse navedeno obstajajo zadovoljni uporabniki.

Sorodni članki

 • 792 besed4,1 minut branja

  Eden od ključnih dejavnikov, ki vplivajo na produktivnost vaših pridelkov je pH vrednost tal. Kislost tal, izražena s pH številko, igra ključno vlogo pri absorpciji hranil, ki so bistvena za zdravo rast rastlin. Preberite, kako izboljšati kislost tal z apnencem iz morskih alg ter zagotoviti najboljše pogoje za vaše vrtnine.

 • 916 besed4,7 minut branja

  Načrtovanje gredice za vrt spomladi je odličen način, da se kar najbolje pripravite na sezono. Preverite par korakov, kako najbolje načrtovati gredice.

 • 343 besed1,8 minut branja

  Mraz ali zmrzal lahko uniči naše rastline na vrtu. Pred napovedanimi znižanji temperature se lahko zavarujemo z aminokislinami. Večja odpornost rastlin na nizke temperature z uporabi aminokislin je učinkovita in ekološko prijazna.