Pripravek iz morskih alg izboljša gnojevko

Gnojevka, ki je manj agresivna do korenin, boljša izkoriščenost dušika, majhne, a zelo dostopne količine apnenca iz alg in mikroelementov – to so glavne ugotovitve preizkušanja z Glenor KR+ obdelane goveje gnojevke na zavodu LUFA v Karlsruhe.

Dodatek Glenorja KR+ h goveji gnojevki je izboljšal njene fizikalne lastnosti postala je bolj tekoča in je zato lažje in hitreje odtekala z rastlinskih delov ter prodirala v tla. Skupaj z boljšim izkoristkom dušika ter apnencem alg in mikroelementi so po gnojenju z obdelano gnojevko dosegli višje pridelke ob enaki ali boljši kakovosti krme.

Poznano je, da obdelana gnojevka ugodneje deluje na rast rastlinskih korenin. To velja tudi za govejo gnojevko, pridobljeno od živali, ki so bile krmljenje z dodatkom GlenorjaKR+. Kadar pride neobdelana gnojevka v stik s koreninami, poškoduje najfinejše korenine – lasnice, preko katerih poteka glavnina vnosa hranil in vode v rastlino. V izjemnih razmerah lahko surova gnojevka te lasnice popolnoma uniči – požge. Vzrok temu so organske kisline in amonijak, ki se razgradijo šele med zorenjem gnojevke. Ob neposrednem stiku teh agresivnih snovi pa lahko povzročijo opisane poškodbe korenin, kar privede tudi do poslabšanja rasti celotne rastline.

Rodovitnost tal

V poskusih z jaro ogrščico na poskusnem posestvu LUFA Augustenberg so ugotovili naslednje učinke gnojenja s surovo ali z Glenorjem KR+ obdelano gnojevko:

Prirast korenin nadzemnega, dela ogrščice pri gnojenju z gnojevko (relativno glede na gnojenje z neobdelano gnojevko)

Očitna je razlika v razvoju in prirastu korenin. Ob negnojenju je rastlina enostransko razvila koreninski sistem, s katerim je ,,iskala” hranila v tleh. Pri gnojenju z gnojevko z dodatkom Glenor KR+ je tudi močneje razvila koreninski sistem, sočasno pa tudi nadzemni del. Ker je bila pri vseh postop­ kih z gnojevko uporabljena enaka količina gnojevke, vzroke za različen razvoj korenin iščemo drugje, ne pa v pomanjkanju hranil. Predvsem lahko sklepamo na že opisano ugodnejše delovanje obdelane gnojevke na rast korenin. Ugoden učinek obdelave gnojevke z Glenor KR+ je bil potrjen tudi v številnih poljskih poskusih v naslednjih letih.

Poleg številnih drugih dejavnikov na rodovitnost tal vplivajo vreme in biološke lastnosti, predvsem vsebnost humusa in biološka aktivnost.

Meritve na dveh sosednjih travniških parcelah, gnojenih z neobdelano ali z Glenor KR+ pripravljeno gnojevko, so pokazale na višjo vsebnost humusa in večjo vodno kapaciteto pri slednjem. To kaže na optimalne življenjske pogoje za organizme v tleh. Višja vsebnost humusa je rezultat večje ustvarjene biomase in potrjuje rezultate ločenih poskusov z oljno ogrščico.

Koristi povečane rodovitnosti tal so :

 • višji in zanesljivejši pridelki rastlin,
 • boljša hranilna vrednost krme zaradi izboljšane botanične sestave (več metuljnic ter manj manjvrednih zeli in grobih visokih trav),
 • večja odpornost na sušo zaradi močneje razvitega koreninskega sistema,
 • boljša prevoznost tal, se zlasti po obdobjih močnejših padavin (jeseni).

lzgube dušika

Iz gnojevke goveda, ki je v obroku imelo Glenor KR+, so se zmanjšale izgube gnojevke za 50 % (v primerjavi z neobdelano gnojevko), in to ne glede na vrsto tal (neporaščena, rahla, zbita ali zatravljena), na katerih so gnojevko uporabili. V številnih poskusih, ki so jih izvedli na raziskovalni postaji LUFA, so ugotovili, da so bile izgube dušika pri gnojevki, ki so ji dodali Glenor neposredno pred razvažanjem, sicer precej večje kot pa pri gnojevki, kjer so Glenor dodajali že v krmo, vendar so bile tudi v tern primeru izgube nižje kot pa pri neobdelani gnojevki. To razlagajo z boljšo vezavo na minerale glin in površino delcev alg že v prebavilih živali kot tudi med samim skladiščenjem gnojevke.

Dosedanje pozitivne izkušnje s krmljenjem oziroma dodajanjem Glenorja KR+ v gnojevko nakazujejo potrebo po spremembi gnojilnih načrtov. Zlasti pri pridelavi osnovne krme lahko zmanjšamo ali popolnoma izpustimo gnojenje z mineralnimi gnojili, saj ob zadostni količini gnojevke vsa potrebna hranila dodamo že z njo. Gnojenje z obdelano gnojevko zaradi ustrezne vsebnosti glavnih hranil, še posebej pa zaradi dobre izkoristljivosti mikroelementov, zagotavlja visoke in zanesljive pridelke ob sočasni dobri botanični sestavi. Na to obdelana gnojevka ugodno vpliva zaradi dodatnega kalcija iz alg, je pa dodatno apnenje seveda koristno na bolj kislih tleh. Rezultati poskusov gnojenja travnikov z neobdelano ali z Glenor KR+ obdelano gnojevko so podani v naslednji preglednici:

V teh poskusih so za vsako košnjo gnojili s 13 m3 gnojevke na hektar. V vseh primerih je bil najvišji pridelek dosežen z gnojevko, obdelano z Glenorjem. Povečanja pridelka ni možno pojasniti samo z manjšimi izgubami amonijaka med skladiščenjem in aplikacijo gnojevke (v povprečju 14 kg N/ha), ampak je vsota vseh pozitivnih dejavnikov, ki jih prinese obdelava gnojevke z Glenor KR+.

Markus Mokry LUFA, Karlsruhe

Sorodni članki

 • 792 besed4,1 minut branja

  Eden od ključnih dejavnikov, ki vplivajo na produktivnost vaših pridelkov je pH vrednost tal. Kislost tal, izražena s pH številko, igra ključno vlogo pri absorpciji hranil, ki so bistvena za zdravo rast rastlin. Preberite, kako izboljšati kislost tal z apnencem iz morskih alg ter zagotoviti najboljše pogoje za vaše vrtnine.

 • 1058 besed5,3 minut branja

  Vitaminski in mineralni dodatki za krave molznice so ključnega pomena za njihovo dobro zdravje in produktivnost. Pravilno uravnotežena prehrana, ki vključuje pomembne vitamine in minerale, ima neposreden vpliv na proizvodnjo mleka, reprodukcijo in splošno stanje živali.

 • 272 besed1,5 minut branja

  Aminokisline so organske spojine, ki igrajo pomembno vlogo v biokemičnih procesih rastlin. Po nevihtah vrtninam lahko aminokislinski dodatki pomagajo pri okrevanju rastlin.